Navigácia

Právne informácie

O škole

Profil školy

Táto stránka obsahuje základné informácie o našej (Vašej) škole.
 
V budove PaSA sv. Márie Goretti v Čadci, na Hornej ulici, sídli pod jednou strechou (a jedným riaditeľstvom) i Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi (do IX/2008 pod týmto názvom t.j. so skratkou SZŠ, potom SOŠZ - Stredná odborná škola zdravotnícka a od IX/2009 opäť SZŠ ...). Už z názvu je zrejmé, o aký druh štúdia ide na tejto "sesterskej" resp. "príbuznej" katolíckej škole zriadenej o jeden rok neskôr (t. j. v roku 1992).
 
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi v Čadci (SZŠ)
 

zabezpečuje (zvyčajne po jednej triede v každom ročníku) výchovno-vzdelávací proces v týchto študijných odboroch: zdravotnícky asistent (kód odboru 5356 M, skratka odboru ZA). Ide o denné 4-ročné štúdium s maturitou (pred reformou zdravotníckeho štúdia sa na zdravotníckych školách pripravovali žiaci v študijnom odbore 5301 6 všeobecná sestra - na našej škole počas niekoľkých rokov i formou 3-ročného denného nadstavbového štúdia). Okrem tohto tradičného typu štúdia sme počas predchádzajúcich rokov niekoľkokrát otvorili (a naďalej v závislosti od záujmu otvárame) pre záujemcov pracujúcich v zdravotníckej alebo sociálnej starostlivosti aj externé štúdium (večerná forma) sanitár (kód učebného odboru 5371 H, skratka odboru SAN) alebo i už spomínaný študijný odbor zdravotnícky asistent (so kratkou ZAV).

Od školského roka 2016/2017 máme na škole aktivované denné štúdium zubný asistent 5358 M. Absolvent študijného odboru je pripravený zabezpečiť (plniť) asistentské úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v zubolekárskej starostlivosti, podieľať sa na prevencii v ústnej dutine, pripraviť ambulanciu pre ošetrenie pacienta zubným lekárom, zabezpečiť plynulý chod ambulancie zubného lekára, vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu ambulancie zubného lekára, poskytovať prvú pomoc.

Informácie o študijných a učebných odboroch doplnené v časti "Št. odbory" a "Kritéria pre prijímanie žiakov".

x x x

Informácie, ktoré predstavujeme zo života PaSa sv. Márie Goretti a ktoré sa týkajú stravovania v školskej jedálni, ubytovania v školskom internáte (domove mládeže) alebo mimoškolskej činnosti samozrejme platia i pre túto našu školu.

x x x

Aby škola mohla lepšie plniť úlohy, ktoré jej vyplývajú z vytýčených cieľov, vznikla na jej podporu (najskôr z dôvodu skoršieho vzniku pri PaSA) Nadácia pre pomoc SOŠ sv. Márie Goretti – neskôr pretransformovaná na Nadáciu Lúč nádeje (predtým Nadácia pre pomoc DOŠ Matky Terezy), ktorej činnosť bola zrejmá z jej názvu (ktorý sa postupne tiež menil, aby bol v súlade s názvom školy). Po čiastočnom naplnení jej hlavných („podporných“) cieľov spomínaná nadácia odovzdala (i z dôvodov legislatívno-organizačných) postupne štafetu Občianskemu združeniu KVAPKA pri SZŠ sv. Františka z Assisi a pri PaSA sv. Márie Goretti, ktorého úlohy prirodzeným vývinom a rozvojom školy sú smerované k podpore školy (vlastne oboch škôl - pozri názov) tam, kde je to aktuálne (napr. podpora a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstrávaní a modernizácií učebných pomôcok). Všetkým doterajším, ale i budúcim prispievateľom z celého srdca ĎAKUJEME!

x x x

Budeme radi, ak nás navštívite častejšie  - nielen touto formou cez Internet, ale aj osobne, aby bol Váš obraz o nás plnší. Okrem bežnej návštevy môžete využiť i deň otvorených dverí (zvyčajne na začiatku decembra) alebo burzu stredných škôl, ktorá sa každoročne koná v priestoroch Domu kultúry v Čadci. Konkrétne informácie o týchto či iných možnostiach môžete získať aj cez "Kontakt" alebo „Kalendár(pozrieť hl. menu na web stránke).

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria