Navigácia

Právne informácie

O škole

Št. odbory

Charakteristika štúdia - študijné a učebné odbory na SZŠ sv. Františka z Assisi v Čadci:

(podmienky prijatia - pozrieť aj "Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka")
 
 

1. DENNÉ ŠTÚDIUM: pre žiakov ZŠ

 ü

    • Študijný odbor: 5356 M zdravotnícky asistent (skratka ZA) - denné 4-ročné štúdium s maturitou.

Učebný plán [PDF - 269,70 KB] pre tento št. odbor.

    • Študijný odbor: 5358 M zubný asistent (skratka ZUA) - denné 4-ročné štúdium s maturitou.

 
ü2. EXTERNÉ ŠTÚDIUM (večerná forma)
 
    • 5356 N zdravotnícky asistent (skratka ZAV):
A) večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium: 2 ročné pre absolventov SZŠ
 
Učebný plán [PDF - 167,25 KB] pre tento št. odbor.
 
    Učebný odbor:  5371 H sanitár (skratka SAN) - podrobnosti nižšie
 

Učebný plán [PDF - 144,24 KB] pre tento št. odbor.


TERMÍN podania PRIHLÁŠOK [PDF - 257,41 KB | RTF - 102,17 KB] NA EXT. ŠTÚDIUM - VEČERNÁ FORMA (t.j. pre št. odbory ZAV a uč. odbor SAN): do 31. 5. (k prihláške potvrdenej od lekára priložiť doklad o ukončenom vzdelaní).
 
Zákl. informácie o št. odboroch nájdete aj na letáčiku pre rodičov, žiakov a vých. poradcov [PDF-350,85 KB].
 
Bližšie informácie na tel. č. 041/433 51 22, 431 25 15.

Absolvent študijného odboru zdravotnícky asistent je pripravený:
 
 1. zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, v spolupráci so sestrou,
 2. spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej starostlivosti,
 3. podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 4. poskytovať odbornú prvú pomoc,
 5. vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu.

 
Podmienky prijatia:

-   do 1. ročníka denného štúdia môžu byť prijímaní absolventi základnej školy, ktorí majú zodpovedajúci zdravotný stav a ktorí splnili podmienky výberového konania (pozri aj podstránku " Kritéria pre prijímanie žiakov ").
 
 Do študijného odboru zdravotnícky asistent môžu byť prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť.
 
x x x
 
Absolvent študijného odboru zubný asistent je pripravený:
 
zabezpečiť (plniť) asistentské úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v zubolekárskej starostlivosti, podieľať sa na prevencii v ústnej dutine, pripraviť ambulanciu pre ošetrenie pacienta zubným lekárom, zabezpečiť plynulý chod ambulancie zubného lekára, vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu ambulancie zubného lekára, poskytovať prvú pomoc.
  
x x x
 
Učebný odbor: sanitár (kód odboru 5371 H) – ide  o večerné 1-ročné štúdium
 
Uvedený odbor pripravuje žiakov na rutinné vykonávanie všetkých prác vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti (na lôžkových oddeleniach, v laboratóriách, v lekárskej službe, v detských zariadeniach, na operačných oddeleniach atď.).
 
Štúdium je organizované ako jednoročné večerné pre absolventov strednej školy. Ukončené je záverečnou skúškou. Štúdium sa organizuje ako nematuritné štúdium na stredných zdravotníckych školách.
 

Radi Vás uvítame na našej škole a záujemcom prajeme čo najúspešnejšie štúdium!

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
  Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria