Navigácia

Právne informácie

Šk. internát (DM)

CHARAKTERISTIKA

Telefónny kontakt: 041/431 25 26, 0911 912 393, 0917 350 14


 Charakteristika školského internátu:

Školský internát, Horná 137, 022 01  ČadcaDňa 8. októbra 1992 bol zriadený Biskupským úradom v Nitre Domov mládeže pri Dievčenskej odbornej škole Matky Terezy v Čadci (pôvodný názov PaSA sv. Márie Goretti). Bol umiestnený v priestoroch „Mogetu“ – Horelica, v prímestskej časti Čadce, kde sme boli v podnájme.

Žiačky, ktoré boli ubytované v Domove mládeže na Horelici, museli denne chodiť do školy 3 km peši alebo mestskou dopravou. Zložité podmienky boli aj na izbách, kde bolo ubytovaných aj po 8 žiačok. Napriek ťažkým podmienkam, ktoré žiačky s vychovávateľkami mali, vládla vzájomná súdržnosť a pohoda. Aj táto situácia podnietila zainteresovaných, aby sa postavil nový domov mládeže v blízkosti školy. To sa napokon podarilo zrealizovať a dňa 1. 9. 2007 sme sa presťahovali na Hornú ulicu do novopostavených priestorov v rámci školy.

Školský internát ako súčasť Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti (v jej priestoroch sídli aj Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi) je pre žiakov stredných škôl. V súčasnosti poskytuje výchovu a vzdelávanie i ubytovanie pre 47 žiakov. Ubytovacia kapacita internátu je 50 miest a ubytovaní sú rozdelení na dve výchovné skupiny. Zároveň školský internát  tvorí vstup do spomínanej školy. Je to spôsobené tým, že spoločná chodba vytvára prepojenie medzi  ním a školou. Umiestnenie budovy školského internátu je výhodné, čo sa týka blízkosti centra mesta, od ktorého je vzdialený 500 m. Veľkou výhodou pre žiakov je aj kontakt s ľuďmi, ktorí sú obyvateľmi v okolí školského internátu a sú našimi susedmi. Atmosféra vzájomných medziľudských vzťahov a pomoci je dobrým výchovným prostriedkom pre žiačky školy a školského internátu.

V budove máme 15 izieb, jednu väčšiu a jednu menšiu študovňu, ktorej súčasťou sú počítače pripojené na internet, jednu spoločenskú miestnosť, kuchynku a klubovňu.

Vďaka umiestneniu školský internát využíva i školskú kaplnku, knižnicu, telocvičňu, učebne s klavírom, školskú jedáleň a bufet. Pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti máme k dispozícii didaktickú techniku, počítače, digitálny fotoaparát, videokameru, školskú tlačiareň, kopírovacie stroje, telovýchovné náradie, odbornú a náboženskú literatúru, časopisy a hudobné nástroje.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú náhradu nákladov spojených s ubytovaním v internáte je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa internátu. Konkrétna výška príspevku je uvedená v rozhodnutí riaditeľa internátu na príslušný školský rok.

V internáte sú ubytovaní žiaci PaSA, SZŠ a bilingválneho gymnázia. Pochádzajú z oblasti Kysúc, Žiliny, Bytče, Považskej Bystrice, Oravy.

Prijímanie žiakov na nasledujúci školský rok realizujeme v období po prijímacích skúškach v jednotlivých stredných školách a podľa voľných miest aj v priebehu nasledujúceho školského roka. Hlavným kritériom pre prijímanie žiakov je ubytovacia kapacita internátu.

Pre počet ubytovaných máme tri vychovávateľky a jednu pomocnú vychovávateľku.

V internáte pôsobí aj duchovný otec školy, ktorý sa zo žiačkami každé dva týždne pravidelne stretáva so zameraním na duchovný program. Buď sú to stretnutia v školskej kaplnke na svätej omši alebo ide o osobný rozhovor , či prijatie sviatosti zmierenia. Niekedy ide aj o turistické prechádzky po okolí. A vždy prinesie žiakom aj niečo pod zub ( :-).

Medzi hlavné úlohy v našej výchovno-vzdelávacej činnosti patrí:

- systémovo uplatňovať tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, s uplatňovaním kresťanských hodnôt, v centre pozornosti ktorého je žiak - jeho potreby a záujmy primerane k vedeniu zodpovednosti pre svoj rozvoj osobnosti,

- zvyšovať záujem o organizované pravidelné záujmové činnosti v školskom internáte,

- dodržiavať práva dieťaťa pri rešpektovaní vnútorného poriadku školského internátu,

- viesť žiakov v duchu kresťanskej viery k rozvoju osobnosti s pohľadom na pozitívne ľudské hodnoty,

- podieľať sa na programe boja proti drogám a ich šíreniu v prostredí, v ktorom žijeme,

- realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na základe poznania rodinného prostredia žiaka uplatňovať pozitívnu komunikáciu s rodinou žiaka v prospech jeho výchovy,

- klásť dôraz na dodržiavanie denného poriadku a disciplinárnych pokynov školského internátu,

- sústrediť pozornosť na kultúrny, estetický rozvoj,

- uplatňovať všetky zložky výchovno-vzdelávacieho programu v praxi.

 

Vedúca výchovy: Mgr. Valéria Jarinkovičová

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria